Pályázatok EFOP-5.2.2

2018. 08. 14.

Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Nagypeleskei Görögkatolikus Egyház. Nagypeleskének, a statisztikai adatok szerint 855 fő lakosa van. Ebből több, mint 400 fő görög katolikus vallású, a többi lélek római katolikus, református. A Görögkatolikus Egyházközségben összesen 130 iskolás gyermek részesül hittan oktatásban, vallási felekezetre való tekintet nélkül. Az egyházközség kiemelt feladatának tekinti a lakosság és a gyülekezet egyben tartását, folyamatos építését és fejlesztését. A településen szinte minden héten, hónapban megrendezésre kerülnek olyan közösségi események, ünnepi alkalmak, melyek az egyházi élethez kapcsolódnak, ám nem csak az egyházi közösség tagjainak, hanem a település minden lakosának tartalmas, fejlesztő elfoglaltságot nyújtanak.

A település nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű, otthonukban nem megfelelő nevelésben részesülő, tanulmányaik során gyengébben teljesítő gyermekek felzárkóztatására, fejlesztésére, közösségbe vonására. A gyermekek és fiatalok felzárkózása hatékonyabban valósulhat meg, ha a készségeiket, képességeiket befogadó és támogató közegben fejleszthetik. A közösséghez való tartozás, a közös játék és munka a gyermekeknek pozitív megerősítést ad, ezért az egyházközség igyekszik minél több tanórán kívüli, fejlesztő szabadidős foglalkozást szervezni és megvalósítani. Ezek közül nagy sikernek örvend a rendszeresen megvalósuló ifjúsági tábor, ahol kézműves programok, vetélkedők, zenei, színjátszó és sportfoglalkozások várják a tehetségüket kibontakoztatni kívánó gyermekeket. A tábori programok keretében szórakoztató és hagyományőrző programok is megvalósulnak. A gyermekek nagy kedvence a vetélkedővel egybekötött filmvetítés, a hagyományos ünnepeket (esküvő, lakodalom) felelevenítő szerepjátékok és az idegen nyelvű foglalkozások.

A táborok immár öt éve rendszeresen valósulnak meg, sikerük pedig egyre nő. A tavalyi tábor első napján negyvenhat jelentkező sorakozott fel a beiratkozáshoz, majd estére közel 100 főre emelkedett a résztvevők száma a szervezőkkel együtt. Mivel nem minden gyermeknek van lehetősége nyáron jutalomtáborba vagy szaktáborba eljutni, ez az alkalom jó lehetőség arra, hogy kipróbálják magukat, közelebb kerüljenek egymáshoz, de legfőképpen Istenhez és a templomhoz, hisz a Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség folyamatosan szervez hasonló programokat, melyek évről évre gazdagodnak, fejlődnek, gyarapodnak.A Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség jelentős tapasztalattal rendelkezik a gyermek- és ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása területén és a hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk közösségbe vonását szolgáló intézkedések területén. A tapasztalatok átadásával a projekt hasznos résztvevőjeként járulnak hozzá a sikeres megvalósításhoz.

2018. 08. 04.

Idős kor III.

A száz éve még domináló paraszti kultúrában az idősek jelentős szerepet töltöttek be az akkor még rendszerint együtt élő többgenerációs, kiterjedt nagy családban. Szerepüket nagyban meghatározta az a tény, hogy ők rendelkeztek a vagyonnal, a földdel, mely az egész család megélhetését biztosította. Mintegy munkahelyi “főnökei” voltak a többi családtagnak. Ez nemcsak tulajdonosi pozíciójukból fakadt, hanem abból a kétségtelen tényből, hogy ők rendelkeztek a legtöbb szakmai tapasztalattal, tudással, mely garantálta a hatékony gazdálkodást. Az általános vallásosság, a valláserkölcsnek a mindennapi életet átható jellege mintegy természetessé tették az idősek, a dédszülők, nagyszülők, szülők tiszteletét, szeretetét, és ez erkölcsileg valamint emocionálisan tovább erősítette az időseknek a családban betöltött pozitív szerepét.Ezek az általánosan jellemző megállapítások természetesen nem zárják ki azoknak az etnológiailag feltárt és bizonyított kulturális jelenségeknek a tényét, melyek arra vonatkoznak, hogy a családjukban immár hasznosan tevékenykedni nem tudó idősek erkölcsi kötelessége volt a meghalás, az öngyilkosságnak egy közösségileg szabályozott és erkölcsi parancsként előírt formája.

2018. 07. 29.

Idős kor II.

Változó az is, hogy miként vélekedik az adott társadalom, és annak tagjai az idős kor sajátosságairól. Nagy különbség, hogy maguk az idősek valamint a környezetükben élők a leépülést, a gyakori betegséget, a mások segítésére szorulást tekintik az idős kor szükségszerű velejárójának, jellemzőjének, vagy éppen a korábban megszerzett tapasztalatok, ismeretek beérését, a bölcsességet, a megfontolásra érdemes vélemények nyilvánításának képességét.

Voltak korok, melyekben a nagy közösség életét meghatározó döntéseket a Vének Tanács hozta. Ők örvendtek a legnagyobb megbecsülésnek, nekik volt a legnagyobb tekintélyük. Vagy a kisebb közösségekben, a kiterjedt családban is a legidősebb férfi, avagy nő irányította a család gazdasági tevékenységét, életét, ők hozták meg a döntéseket az igazán fontos ügyekben.

A magyar társadalomnak az idősekhez való viszonyulását erőteljesen befolyásolja az, hogy a legutóbbi száz évben radikális változások következtek be.

Megváltozott, hogy hány éves kortól tekintik idősnek az embereket, és az is, hogy miként élnek az idősek, valamint, hogy miként viszonyulnak hozzájuk a környezetükben élők.

2018. 07. 14.

Idős kor I.

Történelmi korszakonként és kultúránként változó, hogy hány éves koruktól tekintik “idősnek” az embereket.

Több dolog befolyásolja ezt. Legerőteljesebben a várható élethossz, vagyis, hogy az emberek átlagosan meddig élnek. Minél hosszabb az emberi élet, annál később minősítik “idősnek” az embereket.Mivel az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt az emberek születéskor várható élethossza, s ráadásul Európa társadalmai elöregedőben vannak, s ezért egyre magasabb az átlagos életkor, ezért kitolódott az idős kor kezdete. Szerencsére manapság az ötvenes éveikben járó emberek egyáltalán nem úgy élnek, nem olyanok, hogy “idősnek” kellene őket tekinteni, sőt a hatvanas éveikben járók jelentős része sem mutatja az öregség jeleit. Az életmód változása, az egészségmegőrzés jó értelmű divattá válása, valamint a javuló egészségügyi ellátás hatására az “idős kor” a legtöbbeknél a 70-es, 80-as éveikben kezdődik.

2018. 07. 07.

Projekt megvalósítás 2018.06.30

A Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00136 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2018.06.30 között megvalósult rendezvények:

Szakmai műhely munka 3 alkalommal, tanulmányút 2 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek során elkészült és kihelyezésre került a tájékoztató tábla.Az egyházközség rendelkezik egy honlappal, melyre folyamatosan kerülnek fel a projekttel kapcsolatos bejegyzések.

2018. 06. 18.

Az egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése című tanulmányút

2018.06.08-i “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” tanulmányút alkalmával a selyebi Szent Gergely Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Tagintézményébe tettek látogatást a pályázat megvalósítói és partnerei. A program az intézmény vezetőjének tájékoztatójával indult. Az atya ismertette a helyi sajátosságokat és problémákat. Részletesen kitért a hátrányos helyzetű tanulók számára szervezett felzárkóztatási programjaikra. A helyszínbejárás során lehetőség nyílt megismerkedni az iskola és az óvoda gyermekeivel és pedagógusaival. Családtámogatási programjukon belül egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon a családi életre készítik fel a fiatalokat. Barátságos környezet kialakításával. törekszenek arra, hogy a gyermek otthon érezhesse magát akár tanulásról, akár munkáról vagy műhely tevékenységről is legyen szó. A tapasztalatok összegzését megelőzte egy séta, amit a településen tettek az odalátogatók. A tanulmányút eredményes és hasznos volt, a résztvevők új módszerek és stratégiák elsajátításával lettek gazdagabbak, melyeket jó gyakorlatként hasznosíthatnak településükön.

2018. 06. 01.

2018. 06. 01.

Tájékoztató

A 2018.05.30-án megtartott “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások” szakmai műhelymunkán összeülő szakmai team elsődleges célja az volt, hogy előzetes tájékoztatást nyújtson a június 8-án megtartandó tanulmányútról. A helyszín kiválasztásra került: Selyeb, általános iskola, ahol az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatási programjainak megismerése lesz a fő cél. Elkészült a meghívó tervezet. A résztvevők alaposan megbeszélték a tanulmányút gördülékeny lebonyolításához szükséges teendőket, a feladatokat felosztották egymás között.

2018. 05. 31.

Az egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése című műhelymunka

2018.05. 30-án a Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókián került megrendezésre a soron következő szakmai műhely hazai és külföldi partnerekkel. Az egyházi szervezetek képviselői bemutatták a településen élő magyar családok vallásos életvitelének lehetőségeit. Röviden vázolták az elért sikereket és a felmerülő hiányosságokat, problémákat. Kitértek a család, vallás, iskolázottság kérdéseire is.

A 10-15 perces előadások után következő fórumbeszélgetésen a résztvevők megvitatták a hallottakat, tapasztalatot cseréltek. A résztvevők megállapították, hogy jellemezően a legtöbb ember a családot, a vallást és az iskolázottságot tekinti értéknek az életében. A műhelymunka eredményes volt. A projekt és a kutatás szempontjából hasznos információk hangzottak el és kerültek megbeszélésre.

2018. 05. 21.