Pályázatok EFOP-5.2.2

2019. 06. 30.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet I.

A Biblia tanítása szerint a bűnbe esett ember megváltásának beteljesedése a Szentlélek kitöltetésével valósul meg. Pünkösd ünnepének üzenete az, hogy Isten, aki eleve a saját képmására teremtette az embert, Jézus megváltó cselekedetének hatására: minden egyes emberbe belehelyezi sajátmagát, saját erejét, azáltal, hogy a Szentlélekből jut minden embernek, minden emberbe.

A bennünk lévő erő bizonyosságáról beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Az alkotó, szabad, a világ felé nyitott élethez szükséges erőforrások meglétéről még konkrétabban is eligazítást ad a Biblia.A vallásos emberek számára evidencia, hogy életüket Istenüknek tetsző módon szeretnék élni. A hívő emberekben gyakran és joggal felvetődő kérdés, hogy miként élhetnek Istennek tetsző életet. A keresztény válasz erre látszólag nagyon egyszerű: akkor élünk Istennek tetsző életet, ha jól sáfárkodunk a ránk bízott talentumokkal. Mi mindent feltételez, mi mindenről szól ez az egyszerű megállapítás?

2019. 06. 28.

Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség területén a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés jellemzői

Az önkormányzat intézményeként Családgondozó Központ működik a városban. A központ célja, hogy az ellátási területén, az igénylő szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában segítséget nyújtson. Feladatai között szerepel családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, idősellátás – házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, szociális szolgáltatások – adományok közvetítése, hivatalos iratok fénymásolása, pszichológus, jogsegély nyújtása, közösségi élet – baba-mama ház, játszóház, vasárnapi iskola “Családra mindenkinek szüksége van, a család mindenkire számít.” működtetése. A szervezet hatékonyságának növelése, új feladatok felvállalása érdekében szükséges volna a humánerőforrás fejlesztése, civil szervezetek szerepének növelése, létrehozásának ösztönzése.

Az önkormányzat Központi Statisztikai Hivatalnak megküldött jelentései szerint a városban pénzben és természetben nyújtott támogatásokat vehetnek igénybe az arra rászorulók.A támogatottak megélhetését rendszeres szociális segéllyel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezménnyel, lakásfenntartási támogatással, átmeneti segéllyel, időskorúak járadékával, kiegészítő gyermekvédelmi támogatással segítik.

2019. 06. 22.

Gondolatok a családról

Gazdasági, szociális és erkölcsi szempontok alapján is megállapíthatjuk, hogy a magyar társadalom az utóbbi évtizedekben számos változáson ment keresztül. Még az öröknek tűnő értékekben is megfigyelhető bizonyos újradefiniálás, de talán a legáltalánosabb érdeklődés szakmai és a mindennapi életben is a családdal kapcsolatos kérdés- és problémafelvetést övezi. Hiszen a család intézménye által képviselt értékek az egyén jólétének, lelki egészségének és a társadalom fejlődésének alapját jelentik. Ezért tekinthetjük a családot a jövő zálogának, amely jelentős szereppel rendelkezik a társadalom funkcionális működésében.

Társadalmunkban megfigyelhetőek a társas és szociális támogatórendszer hiátusai, az egyén köré font háló gyengülése. Ugyanakkor a jelen helyzetben – posztmodernnek nevezett világban – mindannyiunkban felerősödik a szeretet, a boldogság és a biztonság utáni vágy, amelyet legtöbben a családban keresnek és találnak meg. A válások magas száma azt mutatja, hogy sikertelen házassági kapcsolatok, felbillent családi egyensúly esetén az egyén, a család nem képes hatékony segítség nélkül a család stabilitását és minőségét megőrző funkcionalitásra, a problémák megoldására.

Napjaink jelentős kihívása, hogy a család által a társadalmat megerősítse, a szociális ellátások rendszerével a gazdasági növekedést katalizálja.A családi életre nevelés elsődleges színtere maga az élő család. A házasságra és a családi életre való felkészítés azonban nemcsak az egyházak feladata és egyik küldetése, hanem az államé is. Kívánatos, hogy a családi életre nevelés az alap-, közép- és felsőfokú képzési rendszerekben egyaránt meghonosodjon. A család a társadalom alapsejtje, ezért az állami jognak is biztosítania kell a családi életre nevelés iskolai feltételrendszerét, és korlátokat kell állítania a média és az internet útján terjesztett erkölcsromboló és családpusztító műsorok elé.

2019. 06. 14.

Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség területén az oktatás helyzete

A település közoktatási intézményei egyházi és önkormányzati fenntartás keretében folyik. Az általános iskolai feladatellátás 2013. január 1-jétől állami fenntartásba került. Felsőzsolcán azonban az általános iskolai feladatokat egyházi fenntartású intézmények látják el. A Felsőzsolcán élő általános iskolás korú gyerekek közel 20-25%-át azonban még mindig elviszik Miskolcra.

Az általános iskolások körében a hátrányos helyzetű gyermekek száma 287 fő, ebből 63 gyermek szülője nyilatkozott a halmozottan hátrányos helyzetről. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába 37 hátrányos helyzetű gyermek jár, akikből 1 halmozottan hátrányos helyzetű.

A Szent István Általános Iskolába 249 a hátrányos helyzetű gyermekek száma, akikből 61 halmozottan hátrányos helyzetű. Egy gyermek szülője nyilatkozott úgy, hogy Miskolcra jár halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke. A magántanulók száma 15 fő (közel 3,4%), mely az országos átlagot (0,6%) messze meghaladja. Ezen tanulók mindegyike halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A továbbtanulási mutatókat megvizsgálva, azt tapasztalhatjuk, hogy az összlétszámon belül a tanulók 16% gimnáziumba, 35% szakközépiskolába tanul tovább. Míg a szakiskolai képzést az összlétszámon belül 48 % választják, a halmozottan hátrányos tanulók aránya 30 %.

Mindkét intézményben iskolaotthonos oktatás folyik. Alsó tagozatban a napközi otthonos oktatást a gyermekek 80 %-a veszi igénybe. A Szent István Katolikus Általános Iskolában működik tanulószobai foglalkozás, amelyet a gyerekek 23 %-a (30 gyermek) veszi igénybe.

A középiskolai, felsőfokú tanulmányaik végzésének támogatására a Felsőzsolcán lakó diákok megpályázhatják a “Bursa Hungarica” ösztöndíjat.

A szülők oldaláról nagymértékben érzékelhető a diszkrimináció. Sajnos a sztereotípiákat nagyon nehezen lehet megváltoztatni. A roma szülők között is vannak olyanok, amelyek gyermekeik tanulmányait nem követik figyelemmel. Erősebb az érdeklődés az alsóbb osztályokban. Ott még tud a szülő segíteni és ezt többen meg is teszik. A szülői értekezletekre, illetve a fogadóórákra sajnos nem rendszeresen járnak, de az IPR-s programnak köszönhetően negyedévente a szülők szöveges értékelést kapnak gyermekeikről.

A gyermekszegénység ebben a községben is nagyarányú, melynek fő oka a megélhetési és munkaerő- piaci elhelyezkedési gondok. Ennek következtében a családok jövedelme nagyon alacsony. A gyermekek gondozásában a legnagyobb problémát az anyagi nehézségek idézik elő, melynek elődleges oka a szülők alacsony iskolázottsága. Az alacsony iskolázottságból adódik, hogy ezen réteg társadalmi mobilitási esélye erősen korlátozott. A legnagyobb segítsége az ilyen helyzetbe került családok számára a munkaerő- piaci reintegráció lenne.

A szegregátum területére esik az Esze Tamás u., Bártfai u., Szádellői u., a Széchenyi u. és a Szobránczi u. által határolt, területén található az Alsópincesor, Felsőpincesor, Branyiszkó, Vasvári és a Dolhai utca, illetve bizonyos szakaszaik, míg a 2. szegregátum területe a Késmárki u., Liszt Ferenc u., Nagyidai u., Bihari u., Munkácsy u., valamint a belterületi határa által írható körül, magába foglalja a Dankó Pista, Toldi Miklós, Magyari és a Gémeskút utca szakaszait.A megjelölt területeken döntően roma származású emberek laknak. A település egészéhez viszonyítva magas a gyermekek aránya, ezen belül is a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeké. A szegregátumokban élő családok, személyek gyakran élnek a támogatások nyújtotta lehetőségekkel (lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).

2019. 06. 09.

A szeretet parancsa

A közismert bibliai történet szerint, amikor az egyik farizeus megkérdezte Jézust, hogy a rengeteg parancs és tiltás közül melyik a legfontosabb, akkor Jézus a szeretet parancsát emelte ki legfontosabbként. Megmondta, meghatározta azt is, hogy mire kell irányulnia az emberi szeretetnek. Szeresd az Urat, szeresd önmagadat és szeresd felebarátodat – így hangzik a felsorolás.

Tudjuk azt is, hogy a szeretet, mint cselekvő szeretet fogalmazódik meg.

Vagyis a keresztény hit szerint az embernek az Istenhez fűződő, önmaga iránt érzett és felebarátai iránti szeretetét nem elég emocionális szinten megélni, úgymond belül érezni, hanem azt aktív módon ki is kell nyilvánítani. Cselekvő szeretetről van itt szó. Tettekkel, cselekvésekkel, aktív magatartással kell bizonyságot tennünk a bennünk élő szeretetről.

Az igazi, az emberhez méltó munkának, tevékenykedésnek elválaszthatatlan eleme a szeretet, vagyis az, hogy a célracionalitás követelményeinek megfelelésen túl egy emelkedettebb, fontosabb szempont is vezérli. Az anyagi javak megszerzése mellett a jó cselekvésének a vágya vezérli, mellyel kiérdemelhető mások elismerése, az Istennek tetszés, és a körülöttünk élő, számunkra fontos emberek általi megbecsülés.

Felvethető és gyakran felvetődő kérdés, hogy rendelkezik-e az egyén a világban való szeretetteljes munkálkodáshoz elegendő erővel, megfelelő erőforrásokkal.Hívei számára megnyugtató választ nyújt erre a kérdésre is a keresztény vallás.

2019. 05. 31.

2019. 05. 31.

2019. 05. 29.

Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség területén az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés jellemzői

A mélyszegénységben – szegregált körülmények között élő emberek egészségi állapota, járványügyi helyzete katasztrofális. Ismét terjedőben van a TBC, rühesség, tetű, ótvar, stb. a gyermekek körében. Egyre jobban terjed a droghasználat.

A településen a felnőttek és a gyerekek háziorvosi ellátása biztosított. Három felnőtt háziorvosi és egy gyermekorvosi körzetük van. Két védőnő dolgozik a településen. Szakrendelés, kórház, sürgősségi ellátást nyújtó intézmény, emlő- és méhnyak szűrő szakrendelés Miskolcon érhető el. Biztosítottak az életminőség javítását és az egészségfejlesztést szolgáló intézkedések, a család és nővédelmi gondozás (családtervezés, fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása), és az ifjúság egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása

Felsőzsolcán az egészségügyi ellátást az Egészségház biztosítja. Céljuk, hogy személyes és folyamatos ellátást nyújtsanak az egészségi állapot megőrzése, betegségek megelőzése és gyógyítása érdekében.

2019. 05. 20.

Rakaca és Rakacaszend

A két, szinte teljes mértékben elcigányosodott településen az ifjúság pasztorálásával indult a cigánymissziós tevékenység. 2013-ban létrehozták az ,,Istenszülő oltalma ifjúsági pont”-ot Rakacaszenden, valamint a ,,Paraklisz ifjúsági pont”-ot Rakacán, ahol hátrányos helyzetű gyerek és fiatal felzárkóztatása, fejlesztése zajlik.

Rakacaszenden az óvoda és az iskola is görögkatolikus egyházi fenntartásba került, és mindkét településen tanodát nyitottak 2017-ben. Különböző közösségi programokat, kirándulásokat és táborozást szerveztek a fiatalok számára. Rakacaszenden a betlehemezés hagyományát újították meg a gyerekekkel, Rakacán búcsú és cigány-előtalálkozó volt. A rakacai templom 1720-ban épült, régi búcsújáró templom, ikonosztázzal, nemrég nagyon szépen felújították.

A tanoda sajátossága, hogy a húsz legkiválóbb gyereket vették fel, és innen ki is lehet kerülni – sok tanodában mindez másképp történik. Fontos a magaviselet, a tanulmányi eredmény, a tanároknak a gyerekről alkotott képe, és hogy ne legyen hiányzás. A magas elvárások, az “építő szigor” nem csak a tanodában érvényesül.A tanoda célja a felelősségre nevelés a felnőttek körében is, minél több feladatot rájuk bízni, amit külső segítség nélkül tudnak elvégezni. Érezniük kell, hogy övék az egyházközség. A tanodában is ez a cél, és másodlagos célcsoport a szülők.

2019. 05. 19.

Egyházi szerepvállalás a társadalmi, szociális problémákkal kapcsolatosan II.

Az egyházakon belül a vezetők és a hívek között egyaránt vannak olyanok, akik szívesen vállalnának a jelenleginél jóval nagyobb feladatokat környezetük problémáinak feltárásában, a rászorulók segítésében, még mások túlzottnak tartják az eddigi ilyen irányú szerepvállalást is, elzárkóznak minden további társadalmi, szociális, karitatív feladat vállalásától.

Az álláspontok nemcsak irányultságukban térnek el, hanem abban is, hogy milyen hivatkozási alapot választanak álláspontjuk alátámasztására.

Az egyik jellemző hivatkozási alapja a feladatokat elhárítóknak az, hogy a társadalmi és szociális problémák jelentős része az érintettek önhibájából ered, ezért maguknak kell gondoskodni az általuk előidézett problémák megszüntetéséről.

A másik indoka az elutasításának az, hogy a problémák súlya és jellege állami beavatkozást, jelentős anyagi forrásokat, speciális szakértelmet igényel, melyekkel nem rendelkeznek az egyházak.

Az elutasítás lehetséges elvi okává válhat az a meggyőződés is, hogy az egyházközségek belső hitéletének ügyei olyan mértékű figyelmet, erőösszpontosítást igényelnek, hogy azok mellett nem marad energia a karitatív tevékenységre. Ez a megközelítés nem utasítja el, csak a jövőbe napolja a települési ügyekkel történő egyházi foglalkozást.

Rosszabb esetben az egyházközségen belül a hangsúlyt a kifelé irányuló karitatív tevékenységre helyezőket azzal vádolják, hogy a valódi egyházi, vallási kötelezettségeik teljesítése helyett teszik azt, amit tesznek.

Az elutasítás magyarázatainak sokféleségéhez hasonlóan a támogatók hivatkozási alapjai is többfélék lehetnek.

Kutatásunk koncepciójának kidolgozása során elengedhetetlennek tartjuk, hogy világossá tegyük saját felfogásunkat ezekben a kérdésekben. Részletesen ismertetjük ezért azt a koncepciót, melynek alapján egyértelművé válhat, hogy miért fogalmaztuk meg azt a kutatási hipotézist, mely szerint “Az egyházközségek alkalmasak olyan új stratégiák, beavatkozási módok, illetve szolgáltatások kialakítására, melyekkel részt vállalhatnak környezetük társadalmi, szociális, emberi problémáinak megoldásában.”