Pályázatok EFOP-5.2.2

2019. 04. 20.

Szent Miklós Görög Katolikus Egyház (Szatmárnémeti)

A szatmárnémeti Szent Miklós Görög Katolikus Egyházközség életében nagy jelentősége van a hagyományőrzésnek, a kultúrát és művészeteket népszerűsítő kezdeményezéseknek, programoknak. Az egyházközség évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a település és környéke közösségi életének fejlesztésére, formálására, szabadidős és ismeretterjesztő programok megvalósításán keresztül. Az egyházközség rendszeresen visszatérő rendezvényei:

– Nyílt nap – Családi hétvége: A tanévnyitás, iskolakezdés alkalmából megrendezett közösségi program, melynek célja a családok közötti együttműködések, ismeretségek és barátságok kialakítása. A rendezvény keretében csoportos beszélgetés, ismerkedés, közös ebéd és szeretetvendégség illetve családos csoportfoglalkozások keretében vetélkedők, ügyességi játékok megvalósítására kerül sor. A program közvetett célja a hátrányos helyzetű családok, gyermekek beilleszkedésének elősegítése, számukra a tanév tartama alatt és az általánosan igénybe vehető fejlesztő lehetőségek és az egyházközség segítő szolgáltatásainak bemutatása.

– Karácsonyi ünnepség: A karácsonyi készülődés és ünneplés közösségi események keretében zajlik az egyházközség életében. Az ünnepi alkalmak keretében szeretetvendégségek, ismeretterjesztő előadások, közös kerekasztal-beszélgetések és zenei előadások, koncertek kerülnek rendszeresen megvalósításra.

– Ifjúsági zarándoklat és tábor: Az ifjúsági tábor minden évben megrendezésre kerül a településen. A tábor célja a résztvevő gyermekek és fiatalok tehetségének felismerése, kompetenciáik fejlesztése, önismeretük fejlesztése és önfejlesztésre való hajlamuk ösztönzése. A fejlesztő foglalkozások mellett ismeretterjesztő alkalmak is megvalósulnak, a gyermekek közös kirándulás keretében ismerkedhetnek meg a helyi és környékbeli természeti adottságokkal, kulturális emlékekkel. A táborok alkalmával a gyermekek számos területen kipróbálhatják magukat, sportfoglalkozásokon, ügyességi vetélkedőkön, nyelvoktatáson, főzőtanfolyamon, énekórán és liturgikus foglalkozásokon vehetnek részt társaikkal együtt. A foglalkozások célja a csapatmunkában való részvételi hajlam erősítése, a közösségbe való beilleszkedés elősegítése.

– Ifjúsági kerékpáros zarándoklat: A kerékpáros túrák keretében a gyermekek műemléktemplomokhoz látogatnak el, közben természeti, madár- és növénytani ismeretekkel gazdagíthatják tudásukat. Az utazást követően közös játék, sportfoglalkozások és kulturális programok várják a fiatalokat.

Az egyházközség a növekvő igényeknek – és ezáltal a támogatásoknak – köszönhetően évről-évre több, tartalmasabb közösségi programot képes megvalósítani. A programok díjmentesen vehetők igénybe annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű személyek bevonása is megfelelően megvalósulhasson.

Az egyházközség évtizedek óta jó kapcsolatot ápol a Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközséggel, rendszeresen valósítanak meg közös programokat a helyi ifjúság és a családok számára.

2019. 04. 14.

Tudásmegosztás folyamata a Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség I.

Egyházi programjában a plébánia megfogalmazott olyan célokat, melyek teljesítésén, megvalósításán dolgozik. Ezeket a célokat időről-időre szükséges felülvizsgálni, módosítani a felmerült problémák minél megfelelőbb kezelésének érdekében. Az egyházközség folyamatosan végez igényfelmérést ellátottai, munkavállalói, gyülekezeti tagjai és a település lakossága körében, ehhez mérten alakítja ki szociális munkájában alkalmazott cselekvési terveit.

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00139 Transznacionális együttműködések projekt keretében a folyamatok fejlesztését nem egyénileg, hanem más egyházközségekkel, egyházi szervezetekkel együttműködve végzi, együttesen alakítva ki az innovatív tartalommal rendelkező új intézkedéseket, megoldásokat. Ez az együttműködés kiemelten hasznos, hiszen minél több nézőpontból – minél több szervezet tapasztalatát felhasználva – vizsgálhatók a települések életében jelentkező problémák, annál megfelelőbb módon kezelhetők az egyes negatív hatások. A megvalósuló tevékenységek ütemezésének, tematikájának összeállításában segítségünkre lesznek a korábban megvalósított nemzetközi találkozók, tapasztalatcserék, továbbképzések gyakorlatai.

2019. 04. 06.

Projekt megvalósítás 2019.03.31

A Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00136 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2019.03.31 között megvalósult rendezvények:Szakmai műhely munka 6 alkalommal, tanulmányút 5 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés, konferencia 1 alkalommal, nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés 2 alkalommal.

2019. 04. 06.

2019. 04. 02.

Nagydobronyi Református Egyházközség Rehoboth Szeretetotthona

A Rehoboth Szeretetotthon 2003-as létrejötte óta biztosít folyamatos ellátást az egyedülálló, elhagyatott idős emberek utolsó éveinek könnyebbé, szebbé, gondtalanabbá tételére törekedve. A szeretetotthon építése és berendezése adományok és felajánlások felhasználásával történt. A szeretetotthonba történő felvétel független a jelentkező nemzetiségétől, nemétől vagy vallásától. A felvételnél előnyt élveznek azok az idős emberek, akiknek nincsenek hozzátartozóik. Az otthon lakói folyamatos ellátásban, személyre szabott segítségnyújtásban részesülnek. A szeretetotthonban rendszeresek a kulturális, szabadidős közösségi programok, melyek az idős személyek elmagányosodásának, elzárkózásának megelőzését szolgálják.

A fentiek alapján Nagydobronyi Református Egyházköség munkavállalóiról és önkénteseiről elmondható, hogy munkájuk során folyamatosan igyekeznek segítséget nyújtani az élet minden területén, minden hátrányos helyzetű, nehéz sorsú társadalmi csoportnak és rétegnek, Megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az idős és demens személyek, a fogyatékkal élő, beilleszkedési-, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, a roma kisebbség problémáinak ellátásában. Az egyre növekvő igények a munkavállalók részéről folyamatos fejlődést, készenlétet követelnek meg. Az egyházközség tapasztalatai átadásával hatékonyan veheti ki részét a nemzetközi együttműködésekből és megfelelő kompetenciákat, stratégiákat sajátíthat el a találkozók, programok alkalmával.

2019. 03. 24.

2019. 03. 22.

Nagydobronyi Református Egyházközség Talentum Jótékonysági Alapítványa

A Nagydobronyi Református Egyházközség Talentum Jótékonysági Alapítvány a Nagydobronyi Református Egyház presbitériuma által jött létre 2002-ben, azóta segíti folyamatosan Nagydobronyban és az Ungári járásban a hátrányos helyzetű családokat, oktatási intézményeket és óvodákat. Az alapítvány munkája során különböző családi- és gyermekprogramokat, jótékonysági közösségi megmozdulásokat, adománygyűjtéseket, adományozásokat szervez. Rendszeres esemény az iskolakezdés előtt álló hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett iskolai felszereléseket gyűjtő kezdeményezés, melynek keretében évről-évre egyre több gyermek juthat hozzá az iskolába járáshoz szükséges eszközökhöz. Az alapítvány immár 15 éve dolgozik a településen és térségben élő nehéz sorsú gyermekek, családok, idős személyek élethelyzetének javításán. A működés időtartama alatt támogatott személyek száma körülbelül 15000 főre tehető.

2019. 03. 18.

Nagydobronyi Református Cigány egyházközség

A Nagydobronyi Református Cigány egyházközség létrehozása a romák között végzett misszió iránt évtizedek óta elkötelezett Szabó Dániel nagydobronyi prezsbiteri elnök ötlete alapján történt. Az egyházközség számára mindig is létkérdés volt a cigányság társadalmi felzárkózása. A romák számára létrehozott gyülekezet eleinte igehirdetéssel és szeretetvendégségek szervezésével foglalkozott, majd a közösségbe szervezést követően – a létszám növekedésével együtt – az alkalmak száma és a felmerülő igények is növekedésnek indultak. Ezzel együtt az egyházközség lelkipásztori-lelki gondozói felelőssége is nőtt, a közösség rendszeres odafigyelést, vezetést igényelt. A növekvő szükségletek és a megjelenő problémák a nagydobronyi egyházközség részéről egyre nagyobb munkaerőt, segítséget követelnek meg. Emiatt az egyházi alkalmazottak terepmunkára való felkészítése, fejlesztése vált szükségessé, mely a mai napig még nem megoldott. Jelen projekt segítséget nyújthat olyan stratégiák kialakításában, képzések megvalósításában, melyek fejlesztik a munkavállalók kompetenciáit és megfelelő tapasztalattal látják el őket.

2019. 03. 17.

2018. 02. 28.

Projekt kutatási hipotézisei
  1. Az idősek és a cigány családok helyzetének javításához, a meglévő segítési módok mellett, további szolgáltatások szükségesek és lehetségesek
  2. Az egyházközségek alkalmasak olyan új stratégiák, beavatkozási módok, illetve szolgáltatások kialakítására, melyekkel részt vállalhatnak környezetük társadalmi, szociális, emberi problémáinak megoldásában.
  3.  A transznacionális együttműködés lehetővé teszi a különböző településeken szerzett tapasztalatoknak, a már bevált jó gyakorlatoknak, a meglévő szakmai ismereteknek, továbbá az egyházközségek vezetői és tagjai körében fellelhető személyes kompetenciáknak az alapján egy olyan tudásbázis kialakítását, mely a továbbiakban széleskörűen hasznosítható.