Pályázatok EFOP-5.2.2

2019. 07. 27.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet II.

Először is benne van az ígéret, hogy minden ember hivatott valamire, minden ember felhatalmazást nyert arra, hogy beteljesítse hivatását. E vallás hite szerint a világ, és benne az emberek rendkívül változatosak, nagyon sok a különbözőség, az eltérés. A kapott feladat nem sematizálható, nem felcserélhető, nem sablonos. Rendkívül eltérő, egyénre szabott, hogy ki mire hivatott.

Életünk egyik legfőbb feladata annak megtalálása, megismerése, hogy mi is a dolgunk a földi világban. Ha már tudjuk, akkor ránk vár a megvalósítás. Ám nem vagyunk magunkra hagyatva önmagunk alakításának, lehető legjobb önmagunk kiteljesítésének munkájában. Feladatunk teljesítéséhez kaptunk megfelelő képességeket, készségeket, tehetséget. Ezeket nevezzük talentumoknak.Kapunk talentumokat, de azokkal nekünk kell sáfárkodnunk, nekünk kell befektetnünk, hasznosítanunk azokat. Az ember születésével megkapja a lehetőségeket ahhoz, hogy emberhez méltó, Istennek tetsző életet éljen. Ám a keresztény felfogás szerint az emberi világban nincs abszolút determinizmus, jelentős részben magán az emberen múlik, hogy miként alakítja életét. Ahogy a vonatkozó bibliai történetből tudjuk: a talentumainkat eltékozolhatjuk, mélyre eláshatjuk, avagy a lehető legjobb eredményeket érhetjük el velük, általuk. Szabadságunkban áll eltékozolni, mélyre elásni tehetségünket, képességeinket, készségeinket, tudásunkat, kompetenciánkat, avagy jól sáfárkodhatunk velük, hasznosíthatjuk ezeket a magunk és mások hasznára. A mi felelősségünk.

2019. 07. 22.

A keresztény szociális munka alapelvei IV.

VAN EMBERI, ISTENI SZÁMONKÉRÉS.

Az ember szabad akarattal rendelkező lény, mérlegelhet, dönthet, választhat. Egyéni felelősségvállalása eredményeként élhet könnyelműen, visszaélve mások – a szociális munkás, a lakóközösség, az egyház, a társadalom, sőt, Isten – bizalmával, türelmével, szeretetével. Szabadon élhet szabadságával, akár önmaga pusztítását is előidézheti.

Helytelenül élhet, sőt “élősködhet”, jogtalan hasznot húzhat mások áldozatából, fáradozásából, küzdelmeiből.

Ezért van és szükségszerű a számonkérés: itt a földi életben, és hitvallásunk szerint Krisztus ítélő széke előtt.

Tudnunk kell, hogy valaki figyel és értékel. Nem a nagy testvér, nem csak a “főnök”, nem csak a kolléga, hanem a nagy Alkotó is. Az Ő “ellenőrzésének” minden előnyével és hátrányával.

Bár tökéletlenek, esendőek vagyunk, nem játszhatjuk folyton azt, hogy szembeköpjük Istent a bűneinkkel, majd kérjük, vagy utasítjuk Krisztust: töröld le, azért haltál meg értem a kereszten, ez a dolgod.

Ha a javait játékgépeken elszórakozó vállalkozóból lett hajléktalan, a magzatát folyamatos dohányfüsttel tápláló anyuka, a heti bért minden hétvégén kocsmában szétosztó haver azt gondolja: senkinek semmi köze hozzá, azt csinál, amit akar: igaz. Ám könnyelmű, felelőtlen életmódjának következményeit a többieknek, nekünk, olykor az egész társadalomnak kell viselnie, cipelnie. Ha valaki rendszeresen elkésik a munkahelyéről, folyamatosan rossz munkát végez, egy idő után a munkáltató azt javasolja, hogy mindezt gyakorolja máshol, ahol ez a feladat.

Ahogyan segítettjeink tőlünk, úgy Istentől mi is felelősséget kaptunk a kegyelemmel történő hűséges és alázatos sáfárkodásra. Ezért lehet a szakmai kudarcok, küzdelmek, sikertelenségek között is olyan erőforrásunk, amely mint mennyei “empowerment”, Jézustól kapott felhatalmazás, felruházás által újra és újra erőt jelent az újrakezdéshez gondozónak és gondozottnak, támogatónak és támogatottnak, segítőnek és segítettnek egyaránt.

2019. 07. 20.

2019. 07. 15.

A keresztény szociális munka alapelvei III.

VAN ISTENI, EMBERI KEGYELEM.

Mindannak ellenére, amit az előzőekben megfogalmaztunk: van bocsánat, van kiút! Ezért nem akarunk folyamatosan a bűnös állapotban maradni. Mert irgalmat nyertünk, mert valaki meghalt a bűneinkért, mert valaki a kereszten szenvedett mindazért, amit az előbbi listán felsoroltunk és elkövettünk. Nem csak hisszük, de időnként átéljük az őszinte bűnbánatból eredő keserűséget és szomorúságot, a jóvátehetetlen, végérvényesen elrontott munka fájdalmát, kínkeservét.

Tudjuk, és munkánk során a segítségre szorulókkal tudatjuk: van emberi és Isten-i bocsánat, mert nekünk is megbocsátottak. – Megtapasztaltuk, hogy “…ha megvalljuk vétkeinket, hű és igaz hogy megbocsátja…”

Néha van helyreállítás. Képessé tevő felhatalmazás arra, hogy Krisztus kegyelméből és ajándékából újra erőt gyűjtsünk, és kijavítsuk mindazt, amit elrontottunk.

Máskor pedig van lehetőség az újrakezdésre, akkor is, ha az elrontott életút már nem restaurálható, reparálható.

Van lehetőség arra, hogy a hibákból tanuljunk, és ezután jól, vagy jobban csináljuk, amit eddig rosszul tettünk. Nem másként rosszul, hanem másként jobban.

Megváltó Jézus Krisztusunk szavait idézve a bűnös nő esetében: “…Én sem vádollak téged. Menj el, és többet ne vétkezzél.”

Ehhez a helyreállító, megújító változáshoz, változtatáshoz kapunk új erőt, reményt, megbocsátást. Krisztus bűnbocsátó kegyelméből ismét tiszta lappal kezdhetjük a jövőt.

2019. 07. 15.

Kisgyermekes anyák munkaerőpiacon

A gyermekvállalás a nők foglalkoztatási esélyét rontja, míg a férfiakét növeli. Míg a férfiak körében a gyermeknevelés lényegében független a gyermek korától, sőt, valamelyest növeli a munkavállalás valószínűségét, addig a kisgyermeket nevelő nők aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyermektelen vagy idősebb gyermeket nevelő nőtársaiké. Abban, hogy hazánkban alacsony százalékban vállalnak munkát a   kisgyermekesek, jelentős szerepet játszhat a hosszú otthoni tartózkodást biztosító gyermekgondozási támogatási rendszer . Emellett a gyermeknevelés aktivitás csökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyermekek) életkora, ill. minél nagyobb a létszámuk. A családi állapot is kihatással van a munkavégzés gyakoriságára: a házastárssal élő gyermekes nők (akik tudnak támaszkodni házastársuk jövedelmére) aktivitása alacsonyabb, mint az egyedül élőké (akinél magasabb a jövedelemszerzési kényszer). A gyermekes nők számára 3 lehetőség kínálkozik:

  • Családi karrier: az első gyermek születése után feladják korábbi munkájukat, évekre, olykor évtizedekre háztartásbeliek lesznek, saját jövedelem hiánya miatt függő helyzetbe kerülnek.
  • Munkaerőpiaci karrier: néhány hét/hónap – Magyarországon jellemzően a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed lejárta után, esetleg a gyes idő-tartama alatt – folytatják korábbi munkájukat.
  • Kettős kötődésű karrier: a család fontossága miatt könnyített munkaidejű, kevesebb felelősséggel járó, többnyire alacsonyabb kvalifikációt igénylő munkát vállalnak, lemondva a karrierlehetőségekről

A kisgyermekes anyák munkába állását nehezíti, hogy összességében kedvezőtlen munkavállalói jellemzőkkel bíró csoportba tartozónak minősülnek. A burkolt diszkrimináció velük szemben szinte összeurópai jelenség. Az Európai Unióban éppen ezért az utóbbi időben nagyobb hangsúlyt kap a foglalkoztatáspolitikán belül az esélyegyenlőség , a hátrányos helyzetű rétegek, köztük a kisgyermekes anyák felzárkóztatása.

2019. 07. 08.

A keresztény szociális munka alapelvei II.

VAN EMBERI GYARLÓSÁG.

Mindenki vétkezett, és híjával van Isten dicsőségének. Még a szociális szakember is. Ebből a – számunkra – egyetemes igazságból az is megállapítható, hogy minden ember elveszett, bűnös. Mindannyian elveszettek vagyunk valamilyen viszonyrendszerben, és ezért senki nem hivatkozhat sem ártatlanságára, sem hibátlanságára. Ugyanúgy, mint az ellátottak, olykor mi is tévedünk, rosszul döntünk.

Nem hibáztathatunk folyton mást, másokat: az időjárást, a társadalmat, a körülményeket, a főnököt, a kollégát, a klienseket, a rendszert, végül mindenért: Isten.

Újjászületett segítőként nem vonogatjuk a vállunkat, nem viselkedhetünk könnyelműen, nem mehetünk mindig tovább felelőtlenül.

Nem tagadhatjuk le, nem háríthatjuk hazug módon másokra mindazt, amiért mi tartozunk felelősséggel.

Beismerhetjük és elismerhetjük, hogy néha gyarlók, halandók, bűnösek vagyunk, nem mindentudók, nem mindenhatók.

Néha a segítő is akadályozó, a bátorító is kétségbeejtő tud lenni!

2019. 07. 07.

Projekt megvalósítás 2019.06.30

A Felsőzsolcai Görögkatolikus Parókia támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00136 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség szervezésében” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2019.06.30 között megvalósult rendezvények:Szakmai műhely munka 9 alkalommal, tanulmányút 8 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés, konferencia 1 alkalommal, nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés 3 alkalommal, szakmai program 3 alkalommal.

2019. 07. 02.

Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség területén a közszolgáltatások elérhetősége

A gyermekek számára az őket érintő közszolgáltatások helyben történő elérhetősége nagy részben megvalósult. A tanulók egyénileg és az általános iskolák segítségével közösen is beiratkoznak a könyvtárba. A pedagógusok tanóra keretében is bemutatják a könyvtár használatát, és ennek hatékonyságát a tanulásban. A Bárczay Kastélyban lévő kiállítások látogatása egyénileg és osztály szinten is megtörténik. A városi könyvtár pályázat segítségével lehetőséget biztosít az általános iskolás gyermekeknek egy hetes nyári táborban történő részvételre. Évente egy alkalommal a könyvtári éjszakák keretében, egy éjszaka a könyvtárban elnevezésű programban vehetnek részt a 8-12 éves korosztályba tartozó gyermekek, akik 1900 órától másnap reggel 800 óráig egy éjszakát a könyvtárban töltenek. Itt vetélkedőkben, készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Játékosan tanulják meg a könyvtár, a szakirodalmak, az internet használatát. A Felsőzsolcai Városi Sportcsarnokban – mely egyben a Rendezvények Háza is – lehetőség van az iskolák részére testnevelés órák megtartására, valamint a gyermekeknek, fiataloknak különböző sportedzéseken való részvételre. Az általános iskolák bemutatkozó gála műsorának, a farsangoknak is a Rendezvények Háza ad helyet. A Felsőzsolcai Családgondozó Központ gyermekjóléti szolgálata vállalta fel a nyári szünetben a javító vizsgára kötelezett tanulók felkészítését. A településen élő gyermekek magas számának van szüksége gyógytestnevelésre és logopédiai fejlesztésre, ezért igyekeznek a pedagógiai szakszolgálati ellátás helyben történő biztosítására.

2019. 07 01.

A keresztény szociális munka alapelvei I.

Isten előtt egyenlők, egyenrangúak vagyunk. Meggyőződésünk szerint minden ember egy végtelen, mindenható, mindentudó, emberi gondolkodásmódunk szerint személyes tulajdonságokkal rendelkező Isten alkotása. Mindannyian egy olyan Atya Istennek a teremtményei vagyunk, aki annyira szerette “…a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen.” ( Jn.3.16.)

Ezért fogadjuk el az szociális munka etikai kódexének azon megállapítását, mely szerint a szociális szakember törekszik a hátrányos megkülönböztetéstől, előítéletektől mentes esélyegyenlőség biztosítására.

Szolgálata, munkája, segítségnyújtása során nem diszkriminál senkit származása, vallása, faji hovatartozása, adottsága, műveltsége alapján.Törekszik arra, hogy minden segítséget kérő embertársában felismerje azt az Isten-képmást, amely ha torzultan is, de mennyei fényt sugároz.

2019. 06. 30.

A történelmi egyházak cigánypasztorációs tevékenysége

A történelmi egyházak cigánymissziós tevékenysége alulról jövő kezdeményezésekből indult. A legtöbb esetben a pasztoráció nem lelki szinten kezdődött; együtt járt a szociális gondoskodással. Mára egyre több szereplője, helyszíne és eredménye van e missziónak.A romapasztorációban mindhárom egyház erőteljesen jelen van, a különbséget közöttük a kulcsszereplők jelentik: a reformátusoknál a lelkészekhez kötődik elsősorban e tevékenység, a római katolikusoknál a szerzetesrendekhez, a görögkatolikusoknál pedig gyermekvédelmi, illetve egyéb, gyermekekhez kötődő intézményekhez, s további jellemző, hogy Orosz Atanáz püspök atya által ösztönzöttek e tevékenységek. Az utóbbi két felekezetben is van példa jelentős lelkészi aktivitásra, ami viszont kötődik az adott felekezet cigánymissziót jellemző egyéb sajátosságaihoz (püspöki döntés, gyermekvédelem Rakacán, illetve a szalézi rend és az általa fenntartott iskola és alkalmazott módszer Balajton).

A görögkatolikus egyházak cigánymissziós tevékenysége B. A. Z. megyében:

  • Helyi lelkész (Rakaca, Homrogd)
  • Tanodák (Sajópetri, Edelény, Rakaca, Rakacaszend, Mucsony, Homrogd)
  • Barátságház (Homrogd, Mucsony)
  • Köznevelés: roma szakkollégium, iskolák, óvodák
  • Gyermekvédelem (Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központ)